[CQOI2007]余数之和sum

时间限制:5s      空间限制:162MB

题目描述

给出正整数n和k,计算j(n, k)=k mod 1 + k mod 2 + k mod 3 + … + k mod n的值,其中k mod i表示k除以i的余数。例如j(5, 3)=3 mod 1 + 3 mod 2 + 3 mod 3 + 3 mod 4 + 3 mod 5=0+1+0+3+3=7


输入格式

输入仅一行,包含两个整数n, k。


输出格式

输出仅一行,即j(n, k)。


样例输入

5 3


样例输出

7


提示

50%的数据满足:1<=n, k<=1000 100%的数据满足:1<=n ,k<=10^9


题目来源

没有写明来源