Uva10605 Mines For Diamonds

时间限制:10s    【提交】    空间限制:64MB

题目描述


输入格式

第一行给出N,M表示矿区大小 下面N行M列,表示矿区,其中"*"表示为矿,"#"表示矿区的外边界,"."表示为空白点.矿区一定被"#"完全包围,且矿区内部一定没有"#"


输出格式


样例输入

11 11
###########
##.########
#....######
#.*....####
#..*.....##
##....*...#
###....**.#
###.......#
###..*...##
####...####
###########


样例输出

11

提示

没有写明提示


题目来源

没有写明来源