[Ctsc2011]无穷图的桥

时间限制:30s    【提交】    空间限制:128MB

题目描述


输入格式

第一行包括三个由空格隔开的非负整数 n、m1、m2。 从第 2行到第m1 + 1 行,每行有三个正整数x、y、d,表示(1, x)与(1, y)之间有一条权值为d的边。
从第 m1 + 2 行到第 m1 + m2 + 1 行,每行有三个正整数x、y、d,表示(1, x)
与(2, y)之间有一条权值为 d的边。
每行的三个整数之间都用一个空格隔开。 图中两个点x 和 y之间可能有多于
1条边连接,一条边连接的两个节点可能相同。


输出格式

只有一行,包含一个实数,即所有桥的权值之和,四舍五入保留两位小数。


样例输入

【样例输入1】 
3 1 3 
1 2 4 
1 2 5 
2 3 3 
3 3 1 
【样例输出1】 
1.00 
【样例说明1】 
这就是问题描述中所举的例子。 

【样例输入2】 
1 1 1 
1 1 100 
1 1 1 
【样例输出2】 
10.00 

样例输出


提示

数据编号       n                            m1                        m2 
1                   ≤ 10                  ≤ 50                     ≤ 50
2                  ≤ 10 000          ≤ 40 000              ≤ 40 000
3                 ≤ 300 000         ≤ 500 000               = 1
4~7            ≤ 300 000          ≤ 500 000           ≤ 500
8~10         ≤ 300 000          ≤ 500 000           ≤ 500 000

100%的数据中,d ≤ 100。


题目来源

Day2