calc

时间限制:10s    【提交】    空间限制:256MB

题目描述

 
         给一个长度为n的非负整数序列A1,A2,…,An。现有m个询问,每次询问给出l,r,p,k,问满足l<=i<=r且Ai mod p = k的值i的个数。


输入格式

         第一行两个正整数n和m。
         第二行n个数,表示A1,A2,…,An。
         以下m行,每行四个数分别表示l,r,p,k。满足1<=l<=r<=n。
 


输出格式

         对于每个询问,输出一行,表示可行值i的个数。
 


样例输入

     5 2
     1 5 2 3 7
     1 3 2 1
     2 5 3 0
 

样例输出

     2
    1 

提示

数据范围:
         0<n,m<=10^5,任意1<=i<=n满足Ai<=10^4,0<p<=10^4,0<=k<p。


题目来源

2011福建集训