[Hnoi2007]所罗门的咒语

时间限制:20s    【提交】    空间限制:128MB

题目描述

所罗门的宝藏被一个强大的咒语封印着,只有用特殊的咒语才能打开。为了给后来人留下一线开启的希望,所罗门将开启宝藏的咒语隐藏在巨大的所罗门广场。所罗门广场由边长为1米的正方形大理石板铺成,据说由于所罗门魔法的作用,在每个雷电交加的黎明,广场上的每块大理石板会发出不同的微弱的光芒,而那些亮度大于某个值的大理石板作为一个整体来看,就是开启所罗门宝藏的咒语,但由于年久失修,有的大理石板可能产生错误的亮度。图1为在一个雷电交加的黎明从太空看所罗门广场的一个实例。
通过所罗门的藏书可以知道,开启所罗门宝藏的咒语是由15种字符0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,D,E,L,X中的若干个组成的长度小于10的符号串,这些符号按照从左到右的顺序大致排成一行,如图1所示。现已在一个雷电交加的黎明搜集到所罗门广场上各块大理石板的亮度,亮度值用0到255的整数来度量,你能破译出开启所罗门宝藏的咒语么?


输入格式

第一行包含用一个空格隔开的2个整数LH,其中L表示所罗门广场包含的大理石板的列数,5<=L<=100H表示所罗门广场包含的大理石板的行数, 5<=H<=100。接下来的H行,每行有L个由一个空格隔开的整数,不妨记接下来的第i行,第J列的整数为Vij,则有0<=Vij<=255,。


输出格式

第一行为正整数t,表示咒语的长度。第2行为一个长度为t的字符串,表示识别出的咒语。


样例输入

17 18
74 82 82 76 101 114 97 97 92 77 86 92 77 81 121 75 83 
89 82 74 61 67 74 77 90 75 83 119 125 121 138 175 124 81 
69 64 64 69 69 75 75 69 72 108 160 162 166 178 193 145 82 
57 64 75 99 110 122 117 75 64 81 119 110 119 127 137 91 61 
70 97 113 113 114 148 170 127 78 72 82 72 89 96 96 78 72 
69 128 123 92 72 108 161 141 72 61 69 72 110 102 75 70 65 
69 141 118 75 59 75 130 123 83 72 89 108 166 156 108 97 72 
92 148 108 69 64 78 130 130 78 66 72 83 158 167 138 138 72 
85 143 80 66 72 80 141 121 72 66 64 80 72 92 150 150 74 
83 146 92 75 78 85 146 134 66 75 72 75 66 61 107 146 69 
82 139 89 69 69 78 141 141 64 75 64 69 72 64 93 144 82 
96 148 104 82 83 95 148 148 70 69 69 69 64 69 113 155 78 
91 143 104 78 84 104 141 127 72 86 128 114 61 72 128 146 69 
101 145 96 61 70 102 139 117 80 97 175 175 114 120 132 97 76 
119 170 127 75 81 124 141 104 75 84 152 169 139 135 103 57 55 
101 172 162 115 119 142 127 70 75 72 110 104 87 84 57 53 32 
78 110 154 154 132 116 80 57 91 99 81 70 53 50 48 18 14 
72 80 107 99 83 81 69 64 77 87 76 70 55 53 48 18 10

样例输出

2
03

提示

没有写明提示


题目来源

没有写明来源