[Poi2012]Tour de Byteotia

时间限制:30s      空间限制:256MB

题目描述

给定一个n个点m条边的无向图,问最少删掉多少条边能使得编号小于等于k的点都不在环上。


输入格式

       第一行三个整数nmk
       接下来m行每行两个整数aibi,表示aibi之间有一条无向边。


输出格式

 
       一个整数,表示最少的删边数量。


样例输入

11 13 5
1 2
1 3
1 5
3 5
2 8
4 11
7 11
6 10
6 9
2 3
8 9
5 9
9 10

样例输出

3

提示


数据范围:
       对于100%的数据满足:1 ≤ n ≤ 1,000,000,1 ≤ m ≤ 2,000,000,1 ≤ k ≤ n。


题目来源

没有写明来源